پرش به محتوا

بٱلگٱیا ڤیژٱ

میراث
  • بلگه یا ویجه عادی.
  • بلگه یا ویجه محدود کاری بیه.

گزارشتیا واداشتن

نوم گه بلگه یا

اومائن د سيستم/راس كردن حساو

کاروریا و حقوق

آلشتیا تازه و پهرستنومه یا

گزارشتیا رسانه و سوارکردیا

رسینه و اوزاریا

بلگه ویجه واگردونی بیه

بلگه یا فره وه کار گرته بیه

اوزاریا بلگه

اوزاریا اسپم

بلگه یا ویجه هنی