قالویا وه کار نبرده بیه.

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

ای بلگه همه بلگه یایی که هان د نومجا چوٙأو د هیچ بلگه ای وه کار گرته نبینه، نوم بنی می که. د ویرتو با که دما یه که بهایت بلگه یا هوم پیوند هنی نه پاکسا بکیت دشو وارسی ای انجوم بئیت.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. چوٙأ:!‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 2. چوٙأ:!((‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 3. چوٙأ:))!‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 4. چوٙأ:/Tabs‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 5. چوٙأ:/سأر جأڤە‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 6. چوٙأ:/ڤارو‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 7. چوٙأ:0‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 8. چوٙأ:AFC button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 9. چوٙأ:Age in weeks‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 10. چوٙأ:Age in years, months, weeks and days‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 11. چوٙأ:Ambox‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 12. چوٙأ:Article wizard/button wizard‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 13. چوٙأ:Asbox‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 14. چوٙأ:Automatic taxobox‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 15. چوٙأ:Better source needed‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 16. چوٙأ:Big Blue Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 17. چوٙأ:Big Cyan Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 18. چوٙأ:Big Fuchsia Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 19. چوٙأ:Big Green Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 20. چوٙأ:Big Lime Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 21. چوٙأ:Big Orange Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 22. چوٙأ:Big Purple Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 23. چوٙأ:Big Red Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 24. چوٙأ:Big Skyblue Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 25. چوٙأ:Big Turquoise Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 26. چوٙأ:Bold dark red‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 27. چوٙأ:Border‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 28. چوٙأ:Bosh sahifa tepasi‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 29. چوٙأ:Box-header‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 30. چوٙأ:Branded Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 31. چوٙأ:Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 32. چوٙأ:COinS safe‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 33. چوٙأ:Calendar‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 34. چوٙأ:Calendar/4-column‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 35. چوٙأ:Campaignbox Falklands War‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 36. چوٙأ:Campaignbox Nagorno-Karabakh War‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 37. چوٙأ:Campaignbox Post-Soviet conflicts‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 38. چوٙأ:Caution‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 39. چوٙأ:Chr‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 40. چوٙأ:Citation/identifier‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 41. چوٙأ:Cite AV media‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 42. چوٙأ:Cleanup Button‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 43. چوٙأ:Collapsible lists option‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 44. چوٙأ:Commonscat‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 45. چوٙأ:Convinfobox/3‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 46. چوٙأ:Coord/dec2dms‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 47. چوٙأ:Coord/dec2dms/dm‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 48. چوٙأ:Coord/display/inline‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 49. چوٙأ:Coord/display/inline,title‎‏ (هوم پیوندیا هنی)
 50. چوٙأ:Coord/display/title‎‏ (هوم پیوندیا هنی)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)