آلشتؽا ایسنی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

دۏ بؽشتر آلشتؽا تازٱبۊ ناْ د ڤیکی د اؽ بٱلگٱ پاٛجۊری کو.

گوزینٱیا آلشتؽا ایسنی آخرین آلشتؽا ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ د آخرین رۊزؽا دؽاری بٱک ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰
قایم کردن کاریاریا سٱبت نوم کردٱ | کاریار نادؽار قایم کردن | ڤیرایشؽا ماْ قایم کردن | نشوݩ داٛئن روباتؽا یا بوتؽا | ڤیرایشؽا فرٱ کوچک قایم کردن | جأرغە کاری بألگە نئشوٙ دأئن | نشوݩ داٛئن ویکی‌داده
آلشتؽا تازاٛیؽ کاْ ڤا ‏۲۳ جۊلای ۲۰۱۹ ‏۱۱:۱۴ شرۊ بیٱ نشونش باٛیٱ
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
ن
اؽ ڤیرایش یاٛ بٱلگٱ تازٱ دۏرس کردٱ. (همچنو باٛینؽت نوم گٱ بٱلگٱیا تازٱ)
م
یٱ یاٛ ڤیرایش کوچکٱ
ب
اؽ ڤيرايش ناْ ياٛ بوت ٱنجوم داٛیٱ
د
ویکی‌داده ڤیرایش
(±123)
ٱندازٱ بٱلگٱ ڤ شماراٛ اؽ بایتؽا آلشت کردٱ.

‏۲۲ جۊلای ۲۰۱۹