دونسمنيا حساو سرتاسری

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ای مئن پیوست بوئه سی دیوونداری حساویا جهونی استفاده بوئه.

دیئن دونسمنیا حساو