بلگه یایی که خاصیت صفحه ها دشو

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
بلگه یایی که خاصیت صفحه ها دشو