امتحان‌کردن نشانه‌گذاری هیروگلیف

پرش به ناوبری پرش به جستجو

از این صفحه برای آزمایش نشانه‌گذاری ویکی‌هیرو استفاده کنید. برای توضیحات نشانه‌گذاری، این را ببینید.

نحو

کدمعنیکد نمونهنتیجه
-جداکننده<hiero>A1 - B1</hiero>
A1B1
:زیربخش<hiero>p:t</hiero>
p
t
*الحاق<hiero>p*t</hiero>
p t
!پایان خط<hiero>A1-B1 ! C1-D1</hiero>
A1B1
C1D1
\آینه هیروگلیف<hiero>A1\-A1</hiero>
A1A1
..مسدود کردن فضای خالی تمام پهنا<hiero>A1 .. B1</hiero>
A1
 
B1
.مسدود کردن فضای خالی نصف پهنا<hiero>A1 . B1</hiero>
A1
 
B1
<!-- -->نظر<hiero>A<!-- B1 -->1</hiero>
A1

A: مرد و مشاغل آن

A1
A1s
A2
A2s
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A1A1sA2A2sA3A4A5A6A7A8
A9
A10
A11
A12
A12D
A13
A14
A14A
A15
A16
A9A10A11A12A12DA13A14A14AA15A16
A17
A17A
A18
A19
A20
A21
A21A
A22
A23
A24
A17A17AA18A19A20A21A21AA22A23A24
A25
A25A
A25as
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A25A25AA25asA26A27A28A29A30A31A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A40s
A41
A33A34A35A36A37A38A39A40A40sA41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A42A43A44A45A46A47A48A49A50A51
A52
A53
A54
A55
A56
A59
A113
A316
A335
A347
A52A53A54A55A56A59A113A316A335A347

B: زن مشاغل آن

B1
B1s
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B1B1sB2B3B4B5B6B7B8B9
B10
B11
B12
B23B
 
B10B11B12B23B 

C: خدایان انسان

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10
C11
C12
C17
C18
C19
C20
 
C11C12C17C18C19C20 

D: بخش‌هایی از بدن انسان

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D27A
D28
D29
D21D22D23D24D25D26D27D27AD28D29
D30
D31
D32
D33
D34
D34A
D35
D36
D37
D38
D30D31D32D33D34D34AD35D36D37D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D46A
D47
D39D40D41D42D43D44D45D46D46AD47
D48
D49
D50
D51
D52
D53
D54
D55
D56
D57
D48D49D50D51D52D53D54D55D56D57
D58
D58s
D59
D60
D61
D62
D63
 
D58D58sD59D60D61D62D63 

E: پستانداران

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E8A
E9
E1E2E3E4E5E6E7E8E8AE9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E20E21E22E23E24E25E26E27E28E29
E30
E31
E32
E33
E34
 
E30E31E32E33E34 

F: بخش‌هایی از پستانداران

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30
F31
F31s
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F37B
F38
F31F31sF32F33F34F35F36F37F37BF38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48
F49
F50
F51
F51A
F51B
F52
 
F49F50F51F51AF51BF52 

G: پرنده‌ها

G1
G1s
G2
G3
G4
G5
G5s
G6
G7
G7A
G1G1sG2G3G4G5G5sG6G7G7A
G7AA
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G7AAG8G9G10G11G12G13G14G15G16
G17
G17s
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G17G17sG18G19G20G21G22G23G24G25
G26
G26A
G27
G28
G29
G30
G31
G32
G33
G34
G26G26AG27G28G29G30G31G32G33G34
G35
G36
G37
G38
G39
G40
G41
G42
G43
G43s
G35G36G37G38G39G40G41G42G43G43s
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G50
G51
G52
G53
G44G45G46G47G48G49G50G51G52G53
G54
 
G54 

H: بخش‌هایی از پرنده‌ها

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H6A
H7
H8
H8W
H1H2H3H4H5H6H6AH7H8H8W

I: دوزيستان، خزندگان، و غیره.

I1
I1S
I2
I3
I4
I5
I5A
I6
I7
I8
I1I1SI2I3I4I5I5AI6I7I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
 
I9I10I11I12I13I14I15 

K: ماهی و بخش‌هایی از ماهی

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K1K2K3K4K5K6K7

L: بی‌مهرگان و حیوانات کمتر

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L1L2L3L4L5L6L7

M: درختان و گیاهان

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10
M11
M12
M12s
M13
M14
M15
M16
M17
M17s
M18
M11M12M12sM13M14M15M16M17M17sM18
M19
M20
M21
M22
M23
M23s
M24
M25
M26
M27
M19M20M21M22M23M23sM24M25M26M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M28M29M30M31M32M33M34M35M36M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M43A
M44
 
M38M39M40M41M42M43M43AM44 

N: آسمان، زمین، آب

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N11N12N13N14N15N16N17N18N19N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N21N22N23N24N25N26N27N28N29N30
N31
N32
N33
N33A
N33B
N33C
N34
N35
N35A
N35B
N31N32N33N33AN33BN33CN34N35N35AN35B
N35C
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
 
N35CN36N37N38N39N40N41N42 

O: ساختمان‌ها، بخش‌هایی از ساختمان‌ها، و غیره.

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O11O12O13O14O15O16O17O18O19O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O29V
O21O22O23O24O25O26O27O28O29O29V
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O30O31O32O33O34O35O36O37O38O39
O40
O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48
O49
O40O41O42O43O44O45O46O47O48O49
O50
O51
 
O50O51 

P: کشتی‌ها و بخش‌هایی از کشتی‌ها

P1
P1A
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P8H
P1P1AP2P3P4P5P6P7P8P8H
P9
P10
P11
P13
P44A
 
P9P10P11P13P44A 

Q: دام‌های اهلی و مبلمان تدفینی

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

R: مبلمان معبد و نمادهای مقدس

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R8A
R9
R1R2R3R4R5R6R7R8R8AR9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
 
R20R21R22R23R24R25 

S: تاج‌ها، لباس، شیار‌ها،‌ و غیره.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10
S11
S12
S13
S14
S14A
S15
S16
S17
S17A
S18
S11S12S13S14S14AS15S16S17S17AS18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S19S20S21S22S23S24S25S26S27S28
S29
S29s
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S29S29sS30S31S32S33S34S35S36S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S106
 
S38S39S40S41S42S43S44S45S106 

T: جنگ، شکار، گوشت‌فروشی

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T7A
T8
T8A
T1T2T3T4T5T6T7T7AT8T8A
T8B
T9
T9A
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T8BT9T9AT10T11T12T13T14T15T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T17T18T19T20T21T22T23T24T25T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
 
T27T28T29T30T31T32T33T34T35 

U: کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U1U2U3U4U5U6U7U8U9U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U11U12U13U14U15U16U17U18U19U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U21U22U23U24U25U26U27U28U29U30
U31
U32
U33
U34
U35
U35s
U36
U37
U38
U39
U31U32U33U34U35U35sU36U37U38U39
U40
U41
 
U40U41 

V: طناب، فیبر، سبد، کیف، و غیره.

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10
V10A
V11
V11A
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V10AV11V11AV12V13V14V15V16V17V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V19V20V21V22V23V24V25V26V27V28
V29
V30
V31
V31A
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V29V30V31V31AV32V33V34V35V36V37
V38
V39
 
V38V39 

W: عروق از سنگ و سفال

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10
W10A
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W10AW11W12W13W14W15W16W17W18W19
W19s
W20
W21
W22
W23
W24
W25
 
W19sW20W21W22W23W24W25 

ایکسː نان‌ها و کیک‌ها

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X1X2X3X4X5X6X7X8

Y: نوشته‌ها، بازی‌ها، موسیقی

Y1
Y1V
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y1Y1VY2Y3Y4Y5Y6Y7Y8

Z: سکته‌های مغزی، شکل‌های جغرافیایی، و غیره.

Z1
Z1s
Z2
Z2s
Z2ss
Z3
Z3A
Z3as
Z4
Z4B
Z1Z1sZ2Z2sZ2ssZ3Z3AZ3asZ4Z4B
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z91
Z92
Z93
Z5Z6Z7Z8Z9Z10Z11Z91Z92Z93
Z94
Z95
Z98A
 
Z94Z95Z98A 

Aa: طبقه‌بندی نشده

Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
Aa5
Aa6
Aa7
Aa8
Aa9
Aa10
Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Aa10
Aa11
Aa12
Aa13
Aa14
Aa15
Aa16
Aa17
Aa18
Aa19
Aa20
Aa11Aa12Aa13Aa14Aa15Aa16Aa17Aa18Aa19Aa20
Aa21
Aa22
Aa23
Aa24
Aa25
Aa26
Aa27
Aa28
Aa29
Aa30
Aa21Aa22Aa23Aa24Aa25Aa26Aa27Aa28Aa29Aa30
Aa30A
Aa31
Aa32
Aa40
Aa41
 
Aa30AAa31Aa32Aa40Aa41 
نحو
ABCDE
FGHIK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ
Aa