آماريا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
بلگه آماریا
بلگه یا مینونه۵٬۳۲۵
بلگیا
(همه بلگه یا د ویکی،د ور گیرنه بلگه یا چک چنه،واگردونیا و چیا هنیه.)
۸٬۷۵۵
جانیا یا سوار بیه۰
آماریا نه ویرایشت بکید
ویرایشت بلگه یا د گاتی که ڤیکیپئدیا دروس بیه۸۰٬۴۷۶
میانگین ویرایشت یا سی هر بلگه۹٫۱۹
آماریا کاریار
ثوت نام بیه کاریاریا۲٬۱۴۱
کاروریا کارکو (نوم گه اندومیا)
(کاریاریایی که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه)
۷۶
بوتیا (نوم گه اندومیا)۴
سأردیڤوٙنکاریا (نوم گه اندومیا)۰
بوروکراتیا (نوم گه اندومیا)۰
ویکیبدان (نوم گه اندومیا)۰
سازندگان حساب کاربری (نوم گه اندومیا)۰
درون‌ریزان (نوم گه اندومیا)۰
واردکنندگان تراویکی (نوم گه اندومیا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (نوم گه اندومیا)۰
پنهانگران (نوم گه اندومیا)۰
کاربران تأییدشده (نوم گه اندومیا)۰
ربات‌های فلو (نوم گه اندومیا)۱
بازرسان کاربر (نوم گه اندومیا)۰
آماریا هنی
پیام‌های انبوه در صف۰