آمارؽا

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بلگه آماریا
بلگه یا مینونه۵٬۴۵۶
بلگیا
(همه بلگه یا د ویکی،د ور گیرنه بلگه یا چک چنه،واگردونیا و چیا هنیه.)
۹٬۴۰۶
آماریا نه ویرایشت بکید
ویرایشت بلگه یا د گاتی که ڤیکیپئدیا دروس بیه۱۲۰٬۹۶۶
میانگین ویرایشت یا سی هر بلگه۱۲٫۸۶
آماریا کاریار
ثوت نام بیه کاریاریا (نومگٱ ٱندومؽا)۴٬۱۲۴
کاروریا کارکو (نومگٱ ٱندومؽا)
(کاریاریایی که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه)
۱۲
بوتؽا (نومگٱ ٱندومؽا)۴
سٱردیڤونکارؽا (نومگٱ ٱندومؽا)۲
مدیران رابط کاربری (نومگٱ ٱندومؽا)۰
بوروکراتیا (نومگٱ ٱندومؽا)۰
ویکیبدان (نومگٱ ٱندومؽا)۰
سازندگان حساب کاربری (نومگٱ ٱندومؽا)۰
درون‌ریزان (نومگٱ ٱندومؽا)۰
واردکنندگان تراویکی (نومگٱ ٱندومؽا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (نومگٱ ٱندومؽا)۰
پنهانگران (نومگٱ ٱندومؽا)۰
بازرسان کاربر (نومگٱ ٱندومؽا)۰
کاربران تأییدشده (نومگٱ ٱندومؽا)۰
آماریا هنی
کلمات در تمام صفحات محتوا۴۰۰٬۷۰۴
پیام‌های انبوه در صف۰