نومگە کاریاریا کونئشتگأر

پرش به ناوبری پرش به جستجو
شما د هار یه گل نومگه د کاریاریایی نه مینیت که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه.

شما د حال و بار دیئن یه گل نسقه ای د ای بلگه که ها د مینجاگیر هیئت که شایت سی ۵ ساعتیا, ۳ دیقه یا ۉ ۵۷ ثانیه یا دماتر با.

نومگە کاریاریا کونئشتگأر