نومگە کاریاریا کونئشتگأر

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
شما د هار یه گل نومگه د کاریاریایی نه مینیت که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه.

شما د حال و بار دیئن یه گل نسقه ای د ای بلگه که ها د مینجاگیر هیئت که شایت سی ۵ ساعتیا, ۵۵ دیقه یا و ۱۸ ثانیه یا دماتر با.

نومگە کاریاریا کونئشتگأر