نومگە کاریاریا کونئشتگأر

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
شما د هار یه گل نومگه د کاریاریایی نه مینیت که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه.
نومگە کاریاریا کونئشتگأر