بلگه یا حاستنی

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

نومگە بألگە یایی کئ نیئشوٙ ڤا بیشتئری ھومپئیڤأند د ڤئنوٙ، ، ڤئ جوز بألگە یایی کئ فأقأط آلئشتکاری لا د ڤئنوٙنە دأرئن. سی یئ گئل نومگە د بألگە یایی کئ نیئشوٙ و آلئشتکاری لا د ڤئنوٙنە دارئن،ڤیجە:ڤاگأردوٙنیا بی سأرأنجوم نە سئیل بأکیت.

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ترکیه‎‏ (۵۶۸ هوم پیوندیا)
 2. فرانسه‎‏ (۴۴۰ هوم پیوندیا)
 3. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه‎‏ (۴۱۹ هوم پیوندیا)
 4. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه‎‏ (۳۴۵ هوم پیوندیا)
 5. راساگه گاتی‎‏ (۳۳۶ هوم پیوندیا)
 6. ویکی‌ پدیا:ویرایشتکار دیئنی‎‏ (۳۲۰ هوم پیوندیا)
 7. دسه:توضیحیا داده یا چوئه‎‏ (۳۱۹ هوم پیوندیا)
 8. ڤیکیپئدیا:دأسە بأنی‎‏ (۳۱۷ هوم پیوندیا)
 9. روٙسیە‎‏ (۲۵۱ هوم پیوندیا)
 10. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۱۵ هوم پیوندیا)
 11. حدیث‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 12. محرم (ماه)‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 13. میلاد پیامبر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 14. محمد‎‏ (۲۰۸ هوم پیوندیا)
 15. ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا‎‏ (۲۰۸ هوم پیوندیا)
 16. شیعه دوازده‌امامی‎‏ (۲۰۶ هوم پیوندیا)
 17. آدام اسمیت‎‏ (۱۹۵ هوم پیوندیا)
 18. گات ئشمار تۉسوٙنی‎‏ (۱۹۴ هوم پیوندیا)
 19. فأرانسە‎‏ (۱۹۲ هوم پیوندیا)
 20. قوڤە موقأنأنە‎‏ (۱۸۸ هوم پیوندیا)
 21. مئصر‎‏ (۱۸۷ هوم پیوندیا)
 22. ئسپانیا‎‏ (۱۶۷ هوم پیوندیا)
 23. ئیتالیا‎‏ (۱۶۶ هوم پیوندیا)
 24. پاتأخت‎‏ (۱۶۶ هوم پیوندیا)
 25. اسماعیلیان (مذهب)‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 26. امر به معروف و نهی از منکر‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 27. جایا متبرک‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 28. روحانيا شيعأ‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 29. روخ ڤأنيا شيعأ‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 30. رویداد خانه فاطمه‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 31. رویداد مباهله‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 32. رۈزيا مقدس د شيعأ‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 33. شيعأ‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 34. شیعه کشی‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 35. عثمان بن عفان‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 36. علما شيعأ‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 37. غلات شیعه‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 38. مجتهد‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 39. نبرد جمل‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 40. نبرد صفین‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 41. نبرد نهروان‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 42. نبرد کربلا‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 43. چاردأ معصوم‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 44. چأک چئنە چوأ:شیعه‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 45. کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان‎‏ (۱۶۳ هوم پیوندیا)
 46. ئینگیلیس‎‏ (۱۵۶ هوم پیوندیا)
 47. آلمان نازی‎‏ (۱۵۵ هوم پیوندیا)
 48. ماکس وبر‎‏ (۱۵۳ هوم پیوندیا)
 49. ئیزو ۳۱۶۶‎‏ (۱۵۲ هوم پیوندیا)
 50. أرمأنئستان‎‏ (۱۵۱ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)