واگردونیا بی سرانجوم

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

واگردونیا نهاتر د بلگه یایی که وجود نارن هوم پیوند بینه.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. چوٙأ:Template doc (ڤیرایئشت) ← Documentation
 2. بولگه (ڤیرایئشت) ← آستون
 3. آستوٙن ریزە (ڤیرایئشت) ← آسدۊن ریزٱ
 4. ارنست کالتنبرنر (ڤیرایئشت) ← ئرنئست کالتنبئرنئر
 5. ئسرائیلی (ڤیرایئشت) ← ئسرائیل
 6. السالوادور (ڤیرایئشت) ← ئلسالڤادور
 7. ئوستارالیایی (ڤیرایئشت) ← ئوستارالیا
 8. اکوادور (ڤیرایئشت) ← ئکڤادور
 9. ئیرو (ڤیرایئشت) ← ئیران
 10. البحرين (ڤیرایئشت) ← بأحرئین
 11. بئریتانیایی (ڤیرایئشت) ← بئریتانیا
 12. تنسی (ڤیرایئشت) ← تئنسی
 13. تیمور لنگ (ڤیرایئشت) ← تئیموٙر لأنگ
 14. تورکیە (ڤیرایئشت) ← تورکیأ
 15. جاییزه نوبل (ڤیرایئشت) ← جاییزە نوبئل
 16. جوزف استالین (ڤیرایئشت) ← جوزئف ئستالین
 17. رود آیلند (ڤیرایئشت) ← رودآیلند
 18. روس (ڤیرایئشت) ← روٙس
 19. رٍوٙسیە (ڤیرایئشت) ← روٙسیە
 20. زونا وا ریشه رومی (ڤیرایئشت) ← زونایی که ریشه رومی دارن
 21. Main Page (ڤیرایئشت) ← سأرآسوٙنە
 22. سرآسونه (ڤیرایئشت) ← سأرآسوٙنە
 23. فيزيك (ڤیرایئشت) ← سئریشت دوٙنئسمأنی
 24. سورية (ڤیرایئشت) ← سوٙریە
 25. پاریس (ڤیرایئشت) ← شأر پاریس
 26. عأرأڤئستان (ڤیرایئشت) ← عأرأڤئستان سوعوٙدی
 27. السعودية (ڤیرایئشت) ← عأرأڤئستان سوعوٙدی
 28. فلسطین (ڤیرایئشت) ← فئلئسطین
 29. قأزڤین (ڤیرایئشت) ← قٱزڤین
 30. سيا عيسي راستكي (ڤیرایئشت) ← كلہ سيا عيسي راستكي
 31. مگزیکی (ڤیرایئشت) ← مئگزیک
 32. نیسمون و ادبیات (ڤیرایئشت) ← متل میشگ و گروه
 33. نسيمون و اڎويات (ڤیرایئشت) ← نیسموٙن
 34. کراس لٶری (ڤیرایئشت) ← پرتال لٶری
 35. ورشو (ڤیرایئشت) ← ڤأرشو
 36. ئمریکایی (ڤیرایئشت) ← ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 37. ئمریکا (ڤیرایئشت) ← ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 38. صفحه کلید لوری (ڤیرایئشت) ← ڤیکیپئدیا:صفحه کلید لوری
 39. چوٙأ:جعوه دونسمنیا کو (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Infobox mountain
 40. چوٙأ:یئر خریطه‌سی (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map
 41. چوٙأ:نشقه زمین/İnfo (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map/Info
 42. چوٙأ:یئر خریطه‌سی /İnfo (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map/Info
 43. چوٙأ:نشقه زمینی ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ایران
 44. چوٙأ:یئر خریطه‌سی ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ایران
 45. چوٙأ:Location map United Kingdom (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map بریتانیا گپ
 46. چوٙأ:نشقه زمینی روسیه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map روسیه
 47. چوٙأ:یئر خریطه‌سی روسیه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map روسیه
 48. چوٙأ:Location map Syria (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map سوریه
 49. چوٙأ:نشقه زمینی فرانسه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map فرانسه
 50. چوٙأ:یئر خریطه‌سی فرانسه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map فرانسه

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)