واگردونیا بی سرانجوم

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

واگردونیا نهاتر د بلگه یایی که وجود نارن هوم پیوند بینه.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. چوٙأ:Template doc (ڤیرایئشت) ← Documentation
 2. بولگه (ڤیرایئشت) ← آستون
 3. ارنست کالتنبرنر (ڤیرایئشت) ← ئرنئست کالتنبئرنئر
 4. ئسرائیلی (ڤیرایئشت) ← ئسرائیل
 5. ئیرو (ڤیرایئشت) ← ئیران
 6. بئریتانیایی (ڤیرایئشت) ← بئریتانیا
 7. تنسی (ڤیرایئشت) ← تئنسی
 8. تیمور لنگ (ڤیرایئشت) ← تئیموٙر لأنگ
 9. جاییزه نوبل (ڤیرایئشت) ← جاییزە نوبئل
 10. رود آیلند (ڤیرایئشت) ← رودآیلند
 11. روس (ڤیرایئشت) ← روٙس
 12. رٍوٙسیە (ڤیرایئشت) ← روٙسیە
 13. سورية (ڤیرایئشت) ← سوٙریە
 14. سيا عيسي راستكي (ڤیرایئشت) ← كلہ سيا عيسي راستكي
 15. مگزیکی (ڤیرایئشت) ← مئگزیک
 16. نیسمون و ادبیات (ڤیرایئشت) ← متل میشگ و گروه
 17. ئمریکایی (ڤیرایئشت) ← ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 18. ئمریکا (ڤیرایئشت) ← ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 19. چوٙأ:جعوه دونسمنیا کو (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Infobox mountain
 20. چوٙأ:یئر خریطه‌سی (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map
 21. چوٙأ:نشقه زمین/İnfo (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map/Info
 22. چوٙأ:یئر خریطه‌سی /İnfo (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map/Info
 23. چوٙأ:نشقه زمینی ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ایران
 24. چوٙأ:یئر خریطه‌سی ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ایران
 25. چوٙأ:Location map United Kingdom (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map بریتانیا گپ
 26. چوٙأ:نشقه زمینی روسیه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map روسیه
 27. چوٙأ:یئر خریطه‌سی روسیه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map روسیه
 28. چوٙأ:Location map Syria (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map سوریه
 29. چوٙأ:نشقه زمینی فرانسه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map فرانسه
 30. چوٙأ:یئر خریطه‌سی فرانسه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map فرانسه
 31. چوٙأ:نشقه زمینی لبنان (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map لبنان
 32. چوٙأ:یئر خریطه‌سی لبنان (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map لبنان
 33. چوٙأ:نشقه زمینی ولاتیا یک گرته امریکا (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ولاتیا یک گرته امریکا
 34. چوٙأ:یئر خریطه‌سی ولاتیا یک گرته امریکا (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map ولاتیا یک گرته امریکا
 35. چوٙأ:Location map Pakistan (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map پاکستان
 36. چوٙأ:Location map China (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/Location map چین
 37. چوٙأ:ایران-بایراق (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/بیرق ولات ایران
 38. چوٙأ:جعوه دونسمنی آستونیا ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنی آستون
 39. چوٙأ:Infobox welat (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنی ولات
 40. چوٙأ:شخص بیلگی قوتوسو/بیلگی (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنیا شخص/شخص
 41. چوٙأ:جعبه اطلاعات شهر ایران (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنیا شهر ایران
 42. چوٙأ:جعوه دونسمنی نویسیار (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/جعوه دونسمنیا نویسیار
 43. چوٙأ:یادکرد ویکی (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/د ویر اسباردن ویکی
 44. چوٙأ:درآسونه:مسیئیت/ته جعوه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/ته جأڤه
 45. چوٙأ:درآسونه:مسیئیت/توضیح (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/توضی
 46. چوٙأ:دأرآسونه:مأسییأت/دسه یا (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/دأسه یا
 47. چوٙأ:درآسونه:مسیئیت/دسه یا (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/دأسه یا
 48. چوٙأ:درآسونه:مسیئیت/زئشت نومه گل ورچیه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/زئشت نوٙمه گولئ ڤورچیه
 49. چوٙأ:درآسونه:مسیئیت/سر جعوه (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/سأر جأڤه
 50. چوٙأ:دأرآسونه:مأسییأت/ویرگار ئلاهیات مأسیی (ڤیرایئشت) ← چوٙأ:Wp/lrc/دأرآسونه:مأسییأت/ڤیرگار ئلاهیات مأسیی

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)