دار دسه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

یه گل نوم دسه سی دیئن چیا مئن وه شکل یه سازه داری وارد بکید. بنیسید که که یه تاوع جاوا اسکریپت پیشکرده که چی آجاکس اشناخته با میها. ار جاگردتو فره قدیمیه،یا جاوا اسکریپت فعال نئ،وه کار نمی که.

دار دسه نه نشو بیئه