آماریا وارسگر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آماریایی که دباره جوریا یه گل جانیا وه هنگوم بیه . ای چی فقط د ور گرته آخری نسقه جانیائه. نسقه یا دمایی یا پاکسا بینه یا جیاوازی دارن.

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.