فایلیا استفاده نبیه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

جانیایا هاری هئشو اما د هیچ بلگه ای وه کار گرته نبینه. لطفن د ویرتو با که دیارگه یا هنی شایت وا یه گل تیرنشون اینترنتی مستقیم وه یه گل جانیا هوم پیوند بان و وا یه که د وه کار گرتن کنشتگر هیئن د ایچه نومگه بان.

نتیجه ای د ای گزارشت نئ.