كاروريا نهاگری بیه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
یه گل کارور منع بیه بجوریت
چسب ون وخت مقصد تموم بين دیووندار نهاگیرنه پارامتریا قلف کردن دلیل
‏۶ فئڤریە ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳ Lurvand (چأک چئنە | هومیاریا) بی زمون Stryn (چأک چئنە | هومیاریا) حساو راس کردن ناکشتگر بیه. sockpuppet
‏۶ فئڤریە ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳ Sajadlor (چأک چئنە | هومیاریا) بی زمون Stryn (چأک چئنە | هومیاریا) حساو راس کردن ناکشتگر بیه. sockpuppet