واگردونی وا جانیا،بلگه یا وانیئری نوم دیارکو

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ای بلگه ویجه وا جانیا (نوم جانیا هیئش)، بلگه (شماره شناسیار بلگه یا شماره نسقه دیار بیه) یا بلگه کاریاری (شناسیار عددی کاریاری دیار بیه) واگردونی بوئه. طرز وه کار گرتن: ڤیجە:ڤاگأردۊنی/file/Example.jpg، ڤیجە:ڤاگأردۊنی/page/64308، ڤیجە:ڤاگأردۊنی/revision/328429 یا ڤیجە:ڤاگأردۊنی/user/101.