نظرسنجی امن

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

در زیر فهرستی از نظرسنجی‌ها آمده‌است.

نوم گات شرو کردن گات تموم کردن  
هیچ نتیجه ای نئ