واگردونیا دوتایی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

ای بلگه نومگه ای د بلگه واگردونی نه نشو می یه که وه یه گل بلگه واگردونی هنی هشاره می کن. هر خط مینونه دار هوم پیوندیا واگردونی اول و دویم و همچنو مقصد واگردونی دویمه، که معمولند بلگه مقصد راستکی یه و اولین واگردونی واس د وه هشاره بکه. چیا خط حرده دروس بینه.

نمائشت بیشترونه ۱۸ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۱۸.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئوتریشی (ڤیرایشت) ←‏ ئوتریش ←‏ اوتریش
 2. بلشویک (ڤیرایشت) ←‏ بئلشئڤیک ←‏ بلشڤیک
 3. بئلشئڤیک (ڤیرایشت) ←‏ بلشڤیک ←‏ بلشوڤیک
 4. يهوڍيت (ڤیرایشت) ←‏ جیدیت ←‏ جیدیٱت
 5. رازینه تیلیفون (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
 6. تئلئفون کودو (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
 7. سوٙنگوٙل ئوٙدئن (ڤیرایشت) ←‏ سۊنگۊ ←‏ سۊنگۊل اۊدن
 8. عروستانن (ڤیرایشت) ←‏ عأرأڤئستان ←‏ عأرأڤئستان سوعوٙدی
 9. جأن جأھوٙنی دویوم (ڤیرایشت) ←‏ قی جھوٙنی دویوم ←‏ قی جٱهۊنی دویوم
 10. نظام تک پارتی (ڤیرایشت) ←‏ نأظام تک پارتی ←‏ نظام تأک پارتی
 11. أمیر عأباس ھوڤئیدا (ڤیرایشت) ←‏ ٱمیر ٱباس هوڤیدا ←‏ ٱمیر عباس هوڤیدا
 12. إمريکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا
 13. ولاتیا یک گرته امریکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا
 14. ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا
 15. كيميا (ڤیرایشت) ←‏ کیمیا دونسمنی ←‏ کیمیا دۊنسمنی
 16. گواتئمالا (ڤیرایشت) ←‏ گواتمالا ←‏ گۊاتمالا
 17. کاریار:Marce79 (ڤیرایشت) ←‏ کاریار:Marcello Gianola ←‏ کاریار:OMT5500
 18. چأک چئنە کاریار:Marce79 (ڤیرایشت) ←‏ چأک چئنە کاریار:Marcello Gianola ←‏ چأک چئنە کاریار:OMT5500

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)