واگردونیا دوتایی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

ای بلگه نومگه ای د بلگه واگردونی نه نشو می یه که وه یه گل بلگه واگردونی هنی هشاره می کن. هر خط مینونه دار هوم پیوندیا واگردونی اول و دویم و همچنو مقصد واگردونی دویمه، که معمولند بلگه مقصد راستکی یه و اولین واگردونی واس د وه هشاره بکه. چیا خط حرده دروس بینه.

نمائشت بیشترونه ۱۵ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۱۵.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئوتریشی (ڤیرایشت) ←‏ ئوتریش ←‏ اوتریش
 2. تئلئفون کودو (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
 3. رازینه تیلیفون (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
 4. سوٙنگوٙل ئوٙدئن (ڤیرایشت) ←‏ سۊنگۊ ←‏ سۊنگۊل اۊدن
 5. عروستانن (ڤیرایشت) ←‏ عأرأڤئستان ←‏ عأرأڤئستان سوعوٙدی
 6. فلسطین (ڤیرایشت) ←‏ فئلئسطین ←‏ فلستین
 7. نظام تک پارتی (ڤیرایشت) ←‏ نأظام تک پارتی ←‏ نظام تأک پارتی
 8. أمیر عأباس ھوڤئیدا (ڤیرایشت) ←‏ ٱمیر ٱباس هوڤیدا ←‏ ٱمیر عباس هوڤیدا
 9. ولاتیا یک گرته امریکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا
 10. إمريکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا
 11. ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا (ڤیرایشت) ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ اٛمریکا ←‏ ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا
 12. كيميا (ڤیرایشت) ←‏ کیمیا دونسمنی ←‏ کیمیا دۊنسمنی
 13. گواتئمالا (ڤیرایشت) ←‏ گواتمالا ←‏ گۊاتمالا
 14. کاریار:Marce79 (ڤیرایشت) ←‏ کاریار:Marcello Gianola ←‏ کاریار:OMT5500
 15. چأک چئنە کاریار:Marce79 (ڤیرایشت) ←‏ چأک چئنە کاریار:Marcello Gianola ←‏ چأک چئنە کاریار:OMT5500

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)