واگردونیا دوتایی

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

ای بلگه نومگه ای د بلگه واگردونی نه نشو می یه که وه یه گل بلگه واگردونی هنی هشاره می کن. هر خط مینونه دار هوم پیوندیا واگردونی اول و دویم و همچنو مقصد واگردونی دویمه، که معمولند بلگه مقصد راستکی یه و اولین واگردونی واس د وه هشاره بکه. چیا خط حرده دروس بینه.

نمائشت بیشترونه ۶ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۶.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

  1. تورکیە (ڤیرایشت) ←‏ تورکیأ ←‏ تورکیٱ
  2. تئلئفون کودو (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
  3. رازینه تیلیفون (ڤیرایشت) ←‏ رازینه تیلیفون ←‏ رازینه تیلیفون
  4. سوٙنگوٙل ئوٙدئن (ڤیرایشت) ←‏ سۊنگۊ ←‏ سۊنگۊل اۊدن
  5. عروستانن (ڤیرایشت) ←‏ عأرأڤئستان ←‏ عأرأڤئستان سوعوٙدی
  6. نظام تک پارتی (ڤیرایشت) ←‏ نأظام تک پارتی ←‏ نظام تأک پارتی

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)