نومگە جانیا

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ای بلگه یا ویجه همه جانیایا سوار بیه نه نشو می ئین.

نومگە جانیا
 
گات نوم بأن کئلئکی أنازە کاریار شرح
هیچ نتیجه ای نئ