نومگە جانیا

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ای بلگه یا ویجه همه جانیایا سوار بیه نه نشو می ئین.

نومگە جانیا
 
گات نوم بأن کئلئکی أنازە کاریار شرح
هیچ نتیجه ای نئ