پی جوری ام آی ام ای

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

وا هومیاری ای بلگه شما می تونیت جانیایایی که حال و بارMIME ویجه ای دارن نه بجوریت. درینده: وه شکلcontenttype/subtype یا contenttype/*‎، چی image/jpeg.