پی جوری ام آی ام ای

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

وا هومیاری ای بلگه شما می تونیت جانیایایی که حال و بارMIME ویجه ای دارن نه بجوریت. درینده: وه شکلcontenttype/subtype یا contenttype/*‎، چی image/jpeg.