نوم گه واگردونیا

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Geographic coordinate system ←‏ ساموٙنە دیارکاری ڤولات شئناسی
 2. Main Page ←‏ سأرآسوٙنە
 3. Portal:Box-footer ←‏ چوٙأ:Box-footer
 4. Portal:Box-header ←‏ چوٙأ:Box-header
 5. Templeton Prize ←‏ چوٙأ:Templeton Prize
 6. آبأمأن عألائدین ←‏ بٱهمٱن علاالدین
 7. آزادی اموری ←‏ آزادی ئوموٙری
 8. آزار شاهدیا یهوه د آلمان نازی ←‏ آزار شاھئدیا یأھڤە د آلمان نازی
 9. آستون روستوف ←‏ آستوٙن روستوف
 10. آستوٙن تیومئن ←‏ آستوٙن تیوٙمئن
 11. آستوٙن زأنگوٙلداغ ←‏ آستۈن زأنگۈلداغ
 12. آقچه‌کوچه ←‏ آقچه‌ کوچه
 13. آلن‌تاون، پنسیلوانیا ←‏ آلن‌ تاون، پنسیلوانیا
 14. آندورا ←‏ ڤولات آندورا
 15. آک‌داغ‌معدنی ←‏ آک‌ داغ‌ معدنی
 16. آیوتتایا ←‏ آیوتئتایا
 17. أشأعە ئیکس ←‏ لیسک ئیکس
 18. أمیر عأباس ھوڤئیدا ←‏ ٱمیر ٱباس هوڤیدا
 19. إمريکا ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا
 20. ئسرائیلی ←‏ ئسرائیل
 21. ئسفأھان ←‏ اٛسفٱهان
 22. ئشتوٙتگارت ←‏ اٛشتۊتگارت
 23. ئمریکا ←‏ ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 24. ئمریکایی ←‏ ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 25. ئوتریش ←‏ اوتریش
 26. ئوتریشی ←‏ ئوتریش
 27. ئوستارالیایی ←‏ ئوستارالیا
 28. ئوھایو ←‏ اوهایو
 29. ئیرو ←‏ ئیران
 30. ئیل شوٙهوٙ (شوٙهان) ←‏ ایل شۊهۊ (شۊهان)
 31. ئیلام باستون ←‏ عیلام دئماتئری
 32. ئیلینوی ←‏ ایلینوی
 33. ئیندیرا گاندی ←‏ ایندیرا گاندی
 34. اجی‌پیام ←‏ اجی‌ پیام
 35. اراک‌لی ←‏ اراک‌ لی
 36. اردوگا کار اژباری آشویتس ←‏ ئوردوٙگا آشوڤیتس
 37. ارنست کالتنبرنر ←‏ ئرنئست کالتنبئرنئر
 38. اعدام‌های دهه ۶۰ ←‏ ائدامیا دهه ۶۰
 39. اغیردیر ←‏ اغیر دیر
 40. افرقا ←‏ آفریقا
 41. البحرين ←‏ بأحرئین
 42. الدر ←‏ ئلدئر
 43. السالوادور ←‏ ئلسالڤادور
 44. السعودية ←‏ عأرأڤئستان سوعوٙدی
 45. الی‌گوودرز ←‏ الیگوئه رز
 46. اموری تک محصولی ←‏ ئوموٙری تأک مأصوٙلە
 47. اموری سیاسی ←‏ ئوموٙری سیاسی
 48. انترناسیونالیسم پرولتاریایی ←‏ أنتئرناسیوٙنالیسم پئرولئتاریایی
 49. اندونزی ←‏ أندونئزی
 50. اوزيل ←‏ اوزیشتیا

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)