نوم گه واگردونیا

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Geographic coordinate system ←‏ ساموٙنە دیارکاری ڤولات شئناسی
 2. Main Page ←‏ سأرآسوٙنە
 3. Portal:Box-footer ←‏ چوٙأ:Box-footer
 4. Portal:Box-header ←‏ چوٙأ:Box-header
 5. Templeton Prize ←‏ چوٙأ:Templeton Prize
 6. آزادی اموری ←‏ آزادی ئوموٙری
 7. آزار شاهدیا یهوه د آلمان نازی ←‏ آزار شاھئدیا یأھڤە د آلمان نازی
 8. آستون روستوف ←‏ آستوٙن روستوف
 9. آستوٙن تیومئن ←‏ آستوٙن تیوٙمئن
 10. آستوٙن زأنگوٙلداغ ←‏ آستۈن زأنگۈلداغ
 11. آقچه‌کوچه ←‏ آقچه‌ کوچه
 12. آلن‌تاون، پنسیلوانیا ←‏ آلن‌ تاون، پنسیلوانیا
 13. آک‌داغ‌معدنی ←‏ آک‌ داغ‌ معدنی
 14. آیوتتایا ←‏ آیوتئتایا
 15. أشأعە ئیکس ←‏ لیسک ئیکس
 16. إمريکا ←‏ ڤولاتچه یا یأکاگرته إمريکا
 17. ئسرائیلی ←‏ ئسرائیل
 18. ئشتوٙتگارت ←‏ اٛشتۊتگارت
 19. ئمریکا ←‏ ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 20. ئمریکایی ←‏ ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
 21. ئوتریشی ←‏ ئوتریش
 22. ئوستارالیایی ←‏ ئوستارالیا
 23. ئیرو ←‏ ئیران
 24. ئیلام باستون ←‏ عیلام دئماتئری
 25. اجی‌پیام ←‏ اجی‌ پیام
 26. اراک‌لی ←‏ اراک‌ لی
 27. اردوگا کار اژباری آشویتس ←‏ ئوردوٙگا آشوڤیتس
 28. ارنست کالتنبرنر ←‏ ئرنئست کالتنبئرنئر
 29. اعدام‌های دهه ۶۰ ←‏ ائدامیا دهه ۶۰
 30. اغیردیر ←‏ اغیر دیر
 31. افرقا ←‏ آفریقا
 32. البحرين ←‏ بأحرئین
 33. الدر ←‏ ئلدئر
 34. السالوادور ←‏ ئلسالڤادور
 35. السعودية ←‏ عأرأڤئستان سوعوٙدی
 36. الی‌گوودرز ←‏ الیگوئه رز
 37. امام موسی صدر ←‏ اٛمام مۊسا سدر
 38. اموری تک محصولی ←‏ ئوموٙری تأک مأصوٙلە
 39. اموری سیاسی ←‏ ئوموٙری سیاسی
 40. انترناسیونالیسم پرولتاریایی ←‏ أنتئرناسیوٙنالیسم پئرولئتاریایی
 41. اندونزی ←‏ أندونئزی
 42. اوزيل ←‏ اوزیشتیا
 43. اولکه ←‏ ولات
 44. اوکلاهماسیتی ←‏ اوکلاهاماسیتی
 45. اکوادور ←‏ ئکڤادور
 46. ایسجه‌حصار ←‏ ایسجه‌ حصار
 47. بئران اموری ←‏ بوحران ئوموٙری
 48. بئرلین ←‏ برلین
 49. بئریتانیایی ←‏ بئریتانیا
 50. بارونت ←‏ بارونئت

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)