مئدیاڤیکی:Edittools

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نیسٱنن: ° ± × ÷ ٪ #  اْمزا: ~~~~


ڤیکی نشونٱیا: {{}}   |   []   [[|]]   [[]]   [[دٱسٱ:]]   #آلشت دٱئن لا[[]]   {{پانڤیس}}   {{•}}
<s></s>   <sup></sup>   <sub></sub>   {{کوچک}}{{آخر کوچک}}   <code></code>   <pre></pre>   <math></math>   <blockquote></blockquote>   <nowiki></nowiki>  
<!-- -->‎   <includeonly></includeonly>   <noinclude></noinclude>   <ref></ref>
{{پاک‌ کون}}   {{سخ}}   {{بک}}   {{جا:اْمزا نوئیٱ|}}  

ڤیرایش گوتار: <ref></ref>  <ref name=""></ref>  <ref name="" /> 
هاستن خٱت ڤ خٱت: {{پی جۊری؟}}  {{سند|}}  {{کی؟}}  {{کاٛی؟}} 
سرچشمٱ یا: <ref>{{سرچشمٱ کتاوی|فامیلی= |نوم= |کتاو= | دٱرتیج کار= |سال=}}</ref>  <ref>{{سرچشمٱ دیارگٱ|نڤیسیار= |هوم پاٛڤٱن= |داسوݩ= | دٱرتیج کار = |ڤیرگار= |ڤانیٱری ڤیرگار= }}</ref>  <ref>{{سرچشمٱ هوڤال|فامیلی= |نوم= |هوم پاٛڤٱن= |داسوݩ= |آرئنگ= | دٱرتیج کار= |ڤیرگار= |ڤانیٱری ڤیرگار= }}</ref>  <ref>{{پک|فامیلی|سال|ک=کتاو|س=بلگٱ}}</ref> 
سرچشمٱیا کوت هاری: {{پانڤیس}}  {{پانڤیس|۲}}  {{پانڤیس|۲|چپ‌ چین=آری}}  {{پانڤیس|۲|چپ‌ چین=آری|ریز=آری}}  *{{ڤیکی سرچشمٱ|داسوݩ= |هوم پاٛڤٱن= |زڤون=| ڤاجۊری={{subst:#time:xij xiF xiY}}}} 

زۊن: {{اْنڳلیسی|}}  {{فارسی|}}  {{آلمانی|}}  {{عرۉی|}}  {{فرانساْیی|}} 

هاستٱیا: {{سند|}}  {{هومبراڤٱریٛا}}  {{کی؟}}  {{کاٛی؟}}  {{هٱنی ها ڤ دوماش}}  {{پاٛ جۊری؟}} 
لا: {{چپ چین}}{{آخر}}  {{راست‌ چین}}{{آخر}} 
بئیت: {{باٛت}}{{ب|}}{{آخر باٛت}}  {{باٛت|نٱستلیق}}{{ب|}}{{آخر باٛت}}  {{نٱستلیق دار}} 
ۋیرگار: {{زارۊیی|سال|ما دل ڤ هایی|رۊز دل ڤ هایی|دئما زاراۊیی دل ڤ هایی}}  {{ٱفتاوی|عدد رۊز|عددـنوم ما|عدد سال|پاٛڤٱن=نٱ}} 
جادیاریٛا: {{coord|درازا|<!--E یا W-->|پٱنا|<!--N یا S-->|display=<!--title یا inline یا title,inline-->|type:landmark}} 
جادیاریٛا گۊگل مٱپس: {{coord|درازا|پٱنا|display=<!--title یا inline یا title,inline-->|type:landmark}} 

  “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘  ~ | ° &nbsp;  ± × ÷ ² ³ ½ · §  <math></math>  
× ÷ ° ± ¬  

رٱی: {{هوم دٱنڳ}}   {{ناهوم دٱنڳ}}   {{دوروست}}   {{اٛشتڤا}}   {{بٱمونٱ}}   {{پاکسا بۊئٱ}}   {{سریٱک بۊئٱ}}  
تأذأکور: {{تۉزی}}   {{ڤلوم}}   {{ڤارسنییٛن}}   {{نوکتٱ}}  
تاسایی: {{ڤارسی}}   {{ری ڤ ری کاری}}  

هوم پاٛڤٱنیٛا: []   [[]]   [[|]]   {{}}  {{|}} 
نوم جایا: [[رٱگ:]]  [[:جانیا:]]  [[چۊئٱ:]]  [[ڤیکیپدیا:]]  [[رٱنمونی:]]  [[مدیا ڤیکی:]] 
پاٛڤٱن د پوروجٱیا هٱنی ڤیکی: [[Commons:|]]  [[m:|]]  [[n:|]]  [[q:|]]  [[s:|]]  [[b:|]]  [[wikt:|]]  [[v:|]] 

عسگدونی: <gallery></gallery>
جانیا: [[:جانیا:]] [[جانیا:|بٱن کلیکی|راست|150px|<!--تۉزی-->]] [[جانیا:|بٱن کلیکی|چپ|150px|<!--تۉزی-->]]

زیربٱئرجا: __NOTOC__  __TOC__  __NOEDITSECTION__  __NOGALLERY__ 
عددیٛا: {{formatnum:}}   {{formatnum:|R}}  
بٱئرکاری بٱلگٱ: {{ٱڤٱل تاشو|داسوݩ|width=600px}}{{آخر تاشو}}   {{Div col|cols=3}}{{Div col end}}  

نیسسٱیا اْستاندارد:   لٛۏری میٛنجایی «ی» و «ک»: ی ک تٱنڤین، «دوبیشتر» واری: اً   «ه» فٱتهٱ: ە  
نیسسٱ کوچک:   گیۊمٱ: «»   مومٱیز میٛنجایی: ٫   جئگاکار هزارتایی: ٬   عددیٛا میٛنجایی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ نوقتٱ نیائن: ، ؛

آلشت کاریٛا خوتوناْ سٱری بٱنیٛت.
  • سی اْزمایٛشت کاری میٛتونیت اْزمایٛشت کاری ناْ ڤ کار بیٛریت.
  • هٱتمٱن سرچشمٱ یا گوتاریایی کاْ میٛنیسیت اْزاف بٱکیٛت.
  • د بٱلگٱیا چٱک چنٱ یا چار مٱدٱک(~~~~) نیسسٱ یا خوتوناْ اْمزا بٱکیٛت.

  • هٱمٱ ایٛ آلشدکاریٛا هان د زیر نخیز موجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 ۉ lrc:موجٱڤز مستندات آزاد گنۉ (GFDL) دٱرتیج کاری مۊئٱن.
  • ٱر میٛهایت کٱسونی تیٛر نیسسٱیا شیٛماناْ آلشدکاری یا درتیچ کاری بٱکٱن کلٛشو نٱکیٛت.
  • فٱقٱت سرچشمٱیایی کاْ هان د مالکیت کولی میٛ تونن آلشتکاری یا دٱرتیج بان – یٱنی دۏبیشتر بٱلگٱیا دیارگٱ ناْ نمۊ بی هیچ آلشتکاری سی ڤیکیپئدیا کلٛ کرد .

چوٙأ:Reflist