بلگه یایی که کمتری وانئری نه دارن

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. کوٙمأرە ڤولات مأھاباد‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 2. مارتین لوٙتئر کینگ جوٙنیور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 3. دأھە ۱۹۸۰ (زایئشتی)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 4. الدر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 5. محمد بن ابوبکر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 6. آستوٙن قوٙنیە‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 7. شهر ری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 8. مسجد‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 9. آستوٙن نوشأر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 10. سرآسونه/6‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 11. اموری سیاسی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 12. زون لکی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 13. أشأعە ئیکس‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 14. آز جمشتیار الکتریکی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 15. ڤیکتور هوگو‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 16. ڤیکیپئدیا ڤیردیاریا گولە ڤورچیە/جوٙلای‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 17. آستوٙن آنتالیا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 18. کادیس (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 19. آستوٙن بارتین‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 20. ویجه:نوم گه کاریاریا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 21. تهذیب الاحکام‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 22. السالوادور‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 23. لئنین‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 24. سوٙنگوٙل ئوٙدئن‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 25. محمد تقی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 26. سۊنگۊ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 27. مسجد الحرام‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 28. پارتی بعث‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 29. سرآسۊنٱ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 30. مفاتیح الجنان‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 31. هوئسکا (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 32. رستاخیز‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 33. آستوٙن چانقئری‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 34. گاتا تثبیت د ویرگار کومره ولات اسلامی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 35. دسه بنی شایی و اشرافی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 36. کوئنکا (آستوٙن)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 37. ئدینبورگ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 38. آستوٙن آنکارا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 39. آمازوناس (بئرئزیل)‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 40. آستوٙن ئورئنسئ‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 41. روٙزیا ڤأ مایا ڤە لۊری مینجایی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 42. نیوهمپشایر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 43. یاماموتو ئیسوروکو‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 44. شایا ھأخامأنئشتی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 45. افرقا‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 46. مایا زایئشتی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 47. السعودية‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 48. آستوٙن قأرامان‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 49. مسجد النبی‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])
 50. امام موسی صدر‎‏ (۱ [[:چوٙأ:جمس:۱]])

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)