پئشکرد د نو نوم هشتن سرتاسری

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
دیئن پئشکرد د نو نوم هشتن سرتاسری