کاربرد ویژگی رابط برنامه‌نویسی

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری