کاریار:Mehramooz

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

I'm gholam reza mehramooz, I'm proffesor in linguistics this is my page[1]