کاریار:Mehramooz

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

I'm gholam reza mehramooz, I'm proffesor in linguistics this is my page[1]