2014

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

2014 یئ گئل د سالیا زایئشتیە.

د ئی سال روخ ڤأنیا فئرە یی ری دە کئ ڤئنوٙنئن:

جأن داعئش(دولأت ئسلامی عئراق) د ڤولاتیا سوٙریە و عئراق.

ڤئ تأخت نئشئسن پاتئشا تازە ڤولات ئسپانیا فیلیپ شأشوم

و روخ ڤأنیا هأنی کئ فئرە زیاتئن.