1989 زایئشتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۹۸۹ (هئزار و نوصأد و ھأشتاد و نۊ) زایئشتی، آخئری سال دأە ۱۹۸۰ د سأدە ۲۰ زایئشتی بی.

نوم نیائن[ڤیرایئشت]

روخ ڤأنیا[ڤیرایئشت]

ڤئ دی ئوٙمایە یا[ڤیرایئشت]

د دونیا رأتە یا[ڤیرایئشت]

جانڤیە[ڤیرایئشت]

فئڤریە[ڤیرایئشت]

مارس[ڤیرایئشت]

آڤریل[ڤیرایئشت]

جوٙأن[ڤیرایئشت]

جوٙئیە[ڤیرایئشت]

ئوٙت[ڤیرایئشت]

سئپتامر[ڤیرایئشت]

ئوکتوڤر[ڤیرایئشت]

نوڤامر[ڤیرایئشت]

دئسامر[ڤیرایئشت]

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]