16 جانڤیە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Les Très Riches Heures du duc de Berry Janvier.jpg

جانڤیە یأکئمین مونگ مونگ سالئ ڤاڤئنی د گات ئشماری گأریگوٙری و گات ئشمار جوٙلی یأنی ە ئی مونگ یأکی د مونگیا دوازە تای سال ڤاڤئنی کئ ۳۱ روٙز داره. د بیشتئر جایا دونیا روٙز یأکئمئ ئی مونگئ نە ڤئ نوم روز یأکئم سال نۊ ڤاڤئنی می شناسئن و ڤئش موٙأن کئریسمأس و ئی روٙز نە جأشن می یئرن.

روخ ڤأنیا[ڤیرایشت]

ڤئ دی ئوٙماه یا[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87