۲۰۱۲ (زایئشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

سال 2012 زایئشتی یئ گئل د سالیا زایئشتیە. د ئی سال روخ ڤأنیا فئرە ئی پیش ئوٙمانە.