۲۰۰۵ (زایشتی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۲۰۰۵ (دوهزار و پنج) زایشتی یه گل سال عادی د تقویم گریگوری بی که د شرو شمه ۱ جانویه ۲۰۰۵ شرو بی و د آخر شنبه ۳۱ دسامر ۲۰۰۵ تموم بی.

رخ ونیا[ڤیرایش سرچشمٱ]

جانویه[ڤیرایش سرچشمٱ]

فوریه[ڤیرایش سرچشمٱ]

مارس[ڤیرایش سرچشمٱ]

آوریل[ڤیرایش سرچشمٱ]

می[ڤیرایش سرچشمٱ]

جوئن[ڤیرایش سرچشمٱ]

اکتور[ڤیرایش سرچشمٱ]

د دنیا رئته یا[ڤیرایش سرچشمٱ]

جانویه[ڤیرایش سرچشمٱ]

فوریه[ڤیرایش سرچشمٱ]

مارس[ڤیرایش سرچشمٱ]

آوریل[ڤیرایش سرچشمٱ]

می[ڤیرایش سرچشمٱ]


اوت[ڤیرایش سرچشمٱ]

جوئن[ڤیرایش سرچشمٱ]

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیه[ڤیرایش سرچشمٱ]

سپتامر[ڤیرایش سرچشمٱ]

اکتور[ڤیرایش سرچشمٱ]

سرچشمه[ڤیرایش سرچشمٱ]

  1. کيهان روزنامه شوصو بی- BBCPersian.com
  2. http://ettelaat.net/news.asp?id=4816