۲۰۰۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۲۰۰۵ (دوهزار و پنج) زایشتی یه گل سال عادی د تقویم گریگوری بی که د شرو شمه ۱ جانویه ۲۰۰۵ شرو بی و د آخر شنبه ۳۱ دسامر ۲۰۰۵ تموم بی.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

جانویه[ڤیرایئشت]

فوریه[ڤیرایئشت]

مارس[ڤیرایئشت]

آوریل[ڤیرایئشت]

می[ڤیرایئشت]

جوئن[ڤیرایئشت]

اکتور[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

جانویه[ڤیرایئشت]

فوریه[ڤیرایئشت]

مارس[ڤیرایئشت]

آوریل[ڤیرایئشت]

می[ڤیرایئشت]


اوت[ڤیرایئشت]

جوئن[ڤیرایئشت]

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیه[ڤیرایئشت]

سپتامر[ڤیرایئشت]

اکتور[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]

  1. کيهان روزنامه شوصو بی- BBCPersian.com
  2. http://ettelaat.net/news.asp?id=4816