۲۰۰۴ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

2004 زایشتی یه گل د سالیا سده 21 زایشتیه.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

فوریه[ڤیرایئشت]

مارس[ڤیرایئشت]

آوریل[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

فوریه[ڤیرایئشت]

آوریل[ڤیرایئشت]

می[ڤیرایئشت]

جوئن[ڤیرایئشت]

جوئیه[ڤیرایئشت]

سپتامر[ڤیرایئشت]

اکتور[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]

<references/<

  1. BBC Persian
  2. BBC Persian
  3. .[۱]
  4. [۲]
  5. BBC Persian
  6. sharghnewspaper.com - de beste bron van informatie over sh argh newspaper. Deze website is te koop!
  7. BBC Persian