۱۹۷۶ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۹۷۶ (هزار و نهصد و هفتاد و شش) زایشتی، یه گل د سالیا دئه ۱۹۷۰ د سده ۲۰ زایشتی بی. د پایه تقویم گریگوری سال گوته بیه یه گل سال کبیسه وا ۳۶۶ رو بیه. د تقویم مالکنون افتویی سال ۱۹۷۶ د دی ما سال ۱۳۵۴ شرو بی و د دی ما سال ۱۳۵۵ تموم بی.

نوم نیائن[ڤیرایئشت]

د تقویم چینی ای سال سال اُژدها نوم گرته.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]