۱۹۷۶ (زارۊیی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۷۶ (هزار ۉ نۏسٱد ۉ هٱفتاد ۉ شٱش) زارۊیی، یٱکؽ د سالؽا دٱهٱ ۱۹۷۰ د سٱدٱ ۲۰ زارۊیی بی. د پایٱ تٱقڤیم گٱریگۊری سال گوتٱ بیٱ یاٛ سال کٱبیسٱ ڤا ۳۶۶ رۊزٱ بیٱ . د تٱقڤیم مالکنوݩ ٱفتاوی سال ۱۹۷۶ د آورچ کنوݩ ما سال ۱۳۵۴ شورۊ بی اْ د آورچ کنوݩ ما سال ۱۳۵۵ تٱموم بی.

نوم نیائن[آلشتکاری]

د تٱقڤیم چینی اؽ سال سال اوژدٱها نوم گرتٱ.

روخ ڤٱنؽا[آلشتکاری]

ڤ دی اومایٱیا[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتٱیا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]