۱۹۷۵ (زارۊیی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۷۵ (هزار ۉ نۏسٱد ۉ پٱنجا ۉ هٱفت) زارۊیی، یٱکؽ د سالؽا دهٱ ۱۹۷۰ د سدٱ ۲۰ زارۊیی بی. ڤ ٱساس تٱقڤیم گریگوری سال گوتٱ بیٱ یاٛ سال عادی ڤا ۳۶۵ رۊز بی. د تٱقڤیم هجری شٱمسی سال ۱۹۷۵ د داٛی ۱۳۵۳ شرۊ بی ۉ د داٛی مونڳ ۱۳۵۴ تموم بی.