۱۹۷۴ (زارۊیی)

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سال ۱۹۷۴ (هزار ۉ نۏسٱد ۉ هٱفتاد ۉ چوار) زارۊیی، یٱکؽ د سالؽا دٱهٱ ۱۹۷۰ د سٱدٱ ۲۰ زارۊیی بی. د پایٱ تٱقڤیم گریگوری سال گوتٱ بیٱ یاٛ سال عادی ڤا ۳۶۵ رۊز بیٱ. د تٱقڤیم مالکنوݩ ٱفتاویی سال ۱۹۷۴ د ما داٛی سال ۱۳۵۲ شرۊ بی ۉ د داٛی ما ۱۳۵۳ تٱموم بی.

نوم نیاین[آلشتکاری]

د تٱقڤیم چینی اؽ سال سال بٱبر بیٱ.

روخ ڤٱنؽا[آلشتکاری]

ڤ دی اومایٱیا[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتٱیا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]