۱۹۶۲ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۹۶۲ (هزار و نهصد و شص و دو) زایشتی ، دوئمین سال د دئه ۱۹۶۰ د سده ۲۰ زایشتی بی.


رخ ونیا[ڤیرایئشت]

  • 5 جوئیه _ خودصلاداری الجزایر د فرانسه .
  • ۱ سپتامر - قزوین– زمین جمشت ۳۰۰ گل روستا نه خراو میکه و عزای زایاره ای بوئه.

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]


سرچشمه[ڤیرایئشت]