۱۹۵۷ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری


سال ۱۹۵۷ (هزار و نهصد و پنجاه و هفت) زایشتی، هشتمی سال دده ۱۹۵۰ د سده ۲۰ زایشتی بی.


رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]