۱۹۵۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۹۵۵ (هزار و نهصد و پنجا و پنج) زایشتی، پنجمی سال د دئه ۱۹۵۰ د سده ۲۰ زایشتی بیه.


رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

جانویه[ڤیرایئشت]

مه[ڤیرایئشت]


جوئیه[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

جانویه[ڤیرایئشت]

فوریه[ڤیرایئشت]

مارس[ڤیرایئشت]

آوریل[ڤیرایئشت]

مه[ڤیرایئشت]

جوئن[ڤیرایئشت]

جوئیه[ڤیرایئشت]

اوت[ڤیرایئشت]


سپتامر[ڤیرایئشت]

اکتور[ڤیرایئشت]

نوامر[ڤیرایئشت]

دسامر[ڤیرایئشت]


نادیار[ڤیرایئشت]


سرچشمه[ڤیرایئشت]