۱۹۲۷ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

روز وه دی اومائن[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

جاییزه یا نوبل[ڤیرایئشت]

سرچشمأ[ڤیرایئشت]