۱۹۲۷ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رخ ونیا[ڤیرایشت]

روز وه دی اومائن[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]

جاییزه یا نوبل[ڤیرایشت]

سرچشمأ[ڤیرایشت]