۱۹۲۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

سال ۱۹۲۵ وا گات اشماری گریگوری.

رخ ونیا[ڤیرایشت]

وه دی اومایه یا[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]

جاییزه یا نوبل[ڤیرایشت]


سرچشمه[ڤیرایشت]