۱۹۲۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۹۲۵ وا گات اشماری گریگوری.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومایه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

جاییزه یا نوبل[ڤیرایئشت]


سرچشمه[ڤیرایئشت]