۱۸۹۸ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

سال ۱۸۹۸ (هزار و هشتصد و نود و هشت) زایشتی، نوئمی سال د دئه ۱۸۹۰ د قرن ۱۹ زایشتی بیه.


وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]


د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

سرچشمأ[ڤیرایئشت]