۱۸۵۲ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

د ای بلگه رخ ونیا نازار سال 1852 زایشتی دیاری می کن.

رخ ونیا مهم[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]


سرچشمه[ڤیرایئشت]