۱۸۵۲ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

د ای بلگه رخ ونیا نازار سال 1852 زایشتی دیاری می کن.

رخ ونیا مهم[ڤیرایشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]


سرچشمه[ڤیرایشت]