۱۷۸۷ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

۱۷۸۷ (زایشتی) هزار و هفتصد و هشتاد و هفتمی سال تقویم زایشتی یه.

رخ ونیا[ڤیرایشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایشت]

۱۸ نوامر؛ لوئی داگر نهاساز فرانسه یی.

د دنیا رئته یا[ڤیرایشت]


سرچشمه[ڤیرایشت]