۱۷۸۷ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

۱۷۸۷ (زایشتی) هزار و هفتصد و هشتاد و هفتمی سال تقویم زایشتی یه.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

۱۸ نوامر؛ لوئی داگر نهاساز فرانسه یی.

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]


سرچشمه[ڤیرایئشت]