۱۴۷۵ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

۱۴۷۵ (زایشتی) هزار و چهارصد و هفتاد و پنجمی سال تقویم زایشتی یه.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]