۱۰۴۰ (زایشتی)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

۱۰۴۰ (زایشتی) هزارو چهلمی سال تقویم زایشتی یه.

رخ ونیا[ڤیرایئشت]

وه دی اومائه یا[ڤیرایئشت]

د دنیا رئته یا[ڤیرایئشت]