گیپوسئکوا (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Escudo de Guipuzcoa.svg

گیپوسئکوا نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات ئسپانیاە کئ مینجاڤأنئش شأر سأن سئباستیأنە و ئی آستوٙن 88 گئل آستوٙن دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]