گابرییئل گارسیا مارکئز

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گابریل گارسیا مارکز
Gabriel Garcia Marquez.jpg
گابریل گارسیا مارکز د سال 2002 زایشتی
ڤ دی اومایٱ د گابریل لا دو خوزه کونکردیا گارسیا مارکز
۱۹۲۷ زایشتی
آراکاتاکا, کلمبیا
د دونیا رٱتٱ د ۲۰۱۴ زایشتی
مکزیکو سیتی, مکزیک
زایارٱڤٱندی کلمبیایی
جانر گپ متل؛ متل
جۏمبشت نیسمونی رئالیسم جادویی
آرنگیٛا جادیٛار صدسال تئنایی, پائیز بوئه کیخا
جاییزٱیا جاییزه نوبل نیسمون
د سال1972
هومسٱریٛا مرسدس بارچا پدرو

اْمزا

گابریل خوزه گارسیا مارکِز Gabriel José García Márquezوه دی اومائه د مارس ۱۹۲۷ د دهکدهٔ آرکاتاکا د راساگه سانتامارا د ولات کلمبیا ، روزنامه‌نیس، پلاکار و سیاسی کار کلمبیایی یه. وه د مینجا خلک ولاتیا امرکا لاتین وا نوم گابو یا گابیتو (سی نجیم) نوم دیاره و نها درگئر بین وا سرکومره ولات کلمبیا و دم سر بیینش ایسه ها د مکزیک و د او ولات زئشت میکه.


زئشت[آلشتکاری]

و د سال ۱۹۴۱ اولین نیسسه یا خوشه د یه گل روزنامه وه نوم Juventude که ویجه شاگردیا دبیرستان بی پلا کرد و د سال ۱۹۴۷ شرو وه حنن رشنه حقوق د دونسمنیجا بوگوتا کرد و واش وا روزنامه آزادیحا ال‌اسپکتادور هومکاری می کرد. د همی روزنامه بی که گزارشتیا متل وار سرکوارده یه گل غرق بیه د شلک پانوشت پلا بی.[۱]

د سال ۱۹۵۴ وه بی وه خورنیس ال‌اسپکتادور د رم و د سال ۱۹۵۵ نها بسه بین روزنامه‌ش وه پاریس رئت. د سفری که د ولات کلمبیا د سال ۱۹۵۸ داشت وا وا نومزدش مرسدس بارکاپاردو عاروسی که. د سالیا مینجا ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ وه چن ولاتبلوک افتونشین و داروپا رئت و د سال ۱۹۶۱ سی زنئی وه مکزیک رئت.

د سال ۱۹۶۵ شرو وه نسینن گپ متل صد سال تنایی کرد و ونه د سال ۱۹۶۷ تمومش کرد. صد سال تنایی د بوینس آیرس پلا بی و وه سردیاری گپی و تیه گری رسس و وه د ویر و باور دوبیشتر نقدکننه یا شاکاره . وه د سال ۱۹۸۲ سی ای گپ متل، جاییزه گر جاییزه نوبل نیسمون بیه.[۲]

د سال ۱۹۷۰ کتاو سرگوارده یه گل غرق بیه نه د بارسلون پلا که و د همو سال وش پیشناد سفیر بیئن کلمبیا د اسپانیا وش دئن که وه ینه رد کرد و یه گل مسافرت طیلدار وه انازه ۲ سال نه د ولاتیاکارائیب شرو کرد و د طیل ای گات کتاومتل باورنبی ینی و انوناک ارندیرای ساده‌دل و ننن سندلش نیسن که جاییزه رومولوگایه گوس بیترین گپ متل نه گرت. وه وه نهاش دوواره رئت وه اسپانیا تا د نزیک یه گل سیلی د زورمنی فرانکو د ولات اسپانیا بکه که نتیجش گپ متل پاییز بوئه سالار بی.[۳]

د اولا دئه ۸۰ زایشتی دووارته رئت د کلمبیا ولی وا سهم ونن ارتش کلمبیا دوواره واگرد زئنش و دوتا بچیاش سی زنئی رئت سی مکزیک.

وه د سال ۱۹۹۹ د حال و بار چا افتائه ای پیا سال امرکا لاتین بی و د سال ۲۰۰۰ خلک کلمبیا وا کل کردن نومه یایی دش حاستن رئیس کومره ولات شو بوئه ولی وه قوول نکرد.

مارکز یکی د نویسیاریا پیشگوم روشت نیسمون واقییت منی جادویی هئ، ار چی نبوئه همه نوشتیاشه دای روشت دسه بنی بکی. دگدریا د سال ۲۰۱۲ گوتن که مارکز وه دردآلزایمر مفتلا بیه[۴][۵] .

نیسه یا[آلشتکاری]

گپ متلیا[آلشتکاری]

متلیا کوچک[آلشتکاری]

غیرمتلیا[آلشتکاری]

کوملوس متلیا کوچک[آلشتکاری]

د ایران چن گله د کوملوس متلیا کؤچک د مارکز پلا بیه که بیشترشو د کتاویا کؤچک جم بیه و نسقه شیوات داری د کتاویا اصلی نویسیار نارن.


سرچشمه[آلشتکاری]

  1. سرگوارد یه گل غرق بیه، والرشته بیه وه دس رضا قیصریه، پلاگه روزگار ایما،۱۳۵۹، دباره نویسیار
  2. واسیلی د زنئی مارکز، سمیه مومنی، پایگا اینترنتی سیمافیلم
  3. سرگوارده یه گل غرق بیه، والرشته بیه وه دس رضا قیصریه، پلاگه روزگار ایما،۱۳۵۹، دباره نویسیار
  4. فرشته دویر بردن ری سر گارسيا ماركز
  5. Gabriel García Márquez padecería Alzheimer - Diario EL PAIS - Montevideo - Uruguay