گابریل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

گابریل دکتذ دروار خسرو پرویز بی که د درمون نازایی شیرین زئنه خسرو دش هومیاری کرد و وه صاحاو چن گل بچه بی.[۱]

منابع[ڤیرایئشت]

  1. کتاو ایران در روزگار ساسانیان ص ۱۲۳