کیمیا دونسمٱنی ڤیر ۉ باڤٱر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جٱریان هٱلقٱ ناشی د بنزن، ڤ دٱس اومایٱ دما موهاسبٱ کوئانتومی

کیمیا دونسمٱنی ڤیر ۉ باڤٱر دونسمٱنی ئٱ کاْ پٱدیدٱیا شیمیایی ناْ ڤا اْستفادٱ د خٱڤاس فیزیکی مٱڤاد توسیف مؽکٱ . اؽ هۉزٱ د دونسمٱنی د سالؽا ایساْ بؽشتر د بٱخشؽایؽ جۊر کیمیا کوئانتوم تیچسٱ بیٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]