کیمیا دونسمٱنی هٱستاٛیی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کیمیا دونسمٱنی هٱستاٛیی یٱکؽ د تٱلٛؽا فٱناڤٱری هٱستاٛیی ئٱ. د اؽ زمینٱ ڤاکنشؽا ۉ مۉردؽا شیمیایی فرایٱنؽا‌ هٱستاٛیی مۉرد بٱررسی قرار ماٛئیرٱن. کیمیا هٱستاٛیی، جۏزئیات ماهیٱت پاٛڤٱنی (آز) کاْ پروتون‌ؽا ۉ نوترون‌ؽا ناْ ڤ یٱکتری ماٛئیرٱ ۉ خٱڤاس هٱستٱ جۊر رادیوٱکتیڤیتٱ، آلشتؽا ۉ تٱبدیلٛؽا مٱسنۊیی، شکس هٱستٱ ۉ تاوئسن هٱستٱیا ناْ مۉرد بٱررسی قرار ماٛئٱ. لٛیسک ایکس، پٱرتویا آلفا ۉ بتا ۉ گاما ۉ ساختارؽاْ ٱتومی مۉردؽا مۉرد بٱررسی کیمیا هٱستاٛیی هؽسن.


سرچشمٱ[آلشتکاری]